1. Anvendelse
Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudets datering.

3. Priser
Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning.
Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislisten.
Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af ændrede offentlige forskrifter, herunder afgiftsforhøjelser, eller forøgede materialeudgifter, herunder brændstof.
Såfremt der afregnes i tons er det antallet af tons der er gældende uanset m3 antallet.

4. Ordrer
Købers skriftlige eller telefoniske ordrer er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

5. Levering
Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne: Frit læsset på lastvogn på sælgers værk.
Der tages forbehold for udsolgte varer.

6. Modtagekontrol
Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at følge-/vejesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde
være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

7. Betaling
Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest 20 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarenter, indtil betaling sker. Hvis købers betalingsevner forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er sælger berettiget til at forlange kontant betaling.

Har De brug for større partier sten og grus, giver vi gerne et tilbud. - Ring til vor salgsafdeling.
Har De særlige krav til materialerne, løser vi også gerne denne opgave. - Ring til vor salgsafdeling og geolaboratorium.

Vareart Sortering mm ca. ton/m3
Betonsand 0-3 1,50
Betonsand 0-4 1,50
Perlesten 4-8 1,40
Ærtesten 8-16 1,50
Nøddesten 16-32 1,50
Harpet sand 0-4 1,50
Harpet grus 0-4 1,50
Harpet grus 0-6 1,50
Harpet grus 0-8 1,50
Singels 32-80 1,50
Sten 64- 1,50
Gab.grus 0-16 1,60
Gab.grus 0-25 1,60
Stabilt grus kv.l 0-32 1,75
Stabilt grus kv.ll 0-32 1,75
Bundsikring 0-80 1,75
Sandfyld 1,75
Grusfyld 1,75
Knust asfalt 0-16 1,50
Bitustabilt 0-32 1,50

Bemærk at rumvægtene er vejledende og kan variere afhængig af vandindhold, granitindhold m.m.